Home

Ürünler

HumanAX İnsan Kaynakları Modülü

HumanAx İK ve Bordro Yönetimi (HCM)İnsan Kaynakları ve Bordro Modülü

HumanAx İnsan Kaynakları, modern insan kaynakları yönetimi vizyonu ile, Microsoft Dynamics Ax 2012 platformu üzerinden insan Kaynakları kullanıcıları ve tüm çalışanların kullanabilecekleri uygulamalarla yeniden tasarlandı.

{mooblock= 1. Organizasyon Yönetimi ve Tarihçe Takibi}
 • Coğrafik ve operasyonel organizasyon birimleri ayrı ayrı belirtilebilmekte olduğundan raporlarda kolaylık sağlanır. Ana ve alt bölge, ülke, il, ilçe, semt bilgisinin yanı sıra bölüm departman, birim, pozisyon, kademe, amir bilgileri tanımlanabilir.
 • Çalışanların kişisel kartlarında, organizasyonel tüm bilgiyi  belirtilebilir, işe giriş/atama/terfi/çıkış işlemlerini  ayrı adımlarda yaparak  tarihçesini saklanabilir.
 • İstenilen tarihte ilgili kişinin hangi birimde olduğunu  görebileceğiniz gibi, birimlerin istenen tarihteki kişi sayısı ve işçilik maliyetleri de  (maliyet kalemi detayında) raporlanabilir.
 • Kişilerin amir hiyerarşisinden firmanın  organizasyon şemasını çıkarılarak, basılabilir.
{/mooblock} {mooblock= 2. Personel Yönetimi}
 • Özlük kayıtlarına ait tüm bilgilerin saklanabileceği modülde, istenildiği kadar ek alan oluşturulabilir.
 • Çalışanların kimlik (nüfus, pasaport), iletişim (tel, cep, e-posta), eğitim  geçmişi, sertifikaları, iş tecrübeleri, referansları, yakınları, beden ölçüleri, ehliyetleri vb. birçok detay bilgisi tanımlanabilir.
 • HumanAx bordro uygulaması ile tam entegre çalışır;  iki uygulama arasında herhangi bir veri aktarımı gereksinimi yoktur.
 • Çeşitli sebeplerle aynı kişi için tanımlanmış birden fazla sabit bilgi kartını tek özlük bilgisinde birleştiren ve bundan sonrasında fazladan kart açılmasını önleyen “teke indirgeme” algoritması mevcuttur.
 • İzin otomasyonu ile, yıllık izin hak ediş, kullanım ve bakiye takibi, mazeret izni, doğum, ölüm, evlenme, taşınma izinleri takibi, rapor (eksik gün) takibi, izin planlama, talep, gerçekleşme, yasal bildirimler döngüsünü  onay süreçleri ile bütünleşik olarak portal ve uygulama üzerinden tamamlanabilir.
 • Ödül/İhtar/Ceza süreçleri başlangıcından bitişine kadar takip edebilir ve  raporlanabilir.
{/mooblock} {mooblock= 3. Bordro}
 • Personel yönetimi modülü ile tam entegre sicil kartları oluşturulur.
 • Tüm yasal ve özel tanımlar kullanıcı tanımlı parametrelerle yönetilebilir.
 • Yasal parametreler merkezi sistemden yüklenebilir.
 • Ödeneklerde uygulanacak kesintiler parametrik olarak değiştirilebilir.
 • Ödenekler özel formüller tanımlanarak hesaplama yapılabilir.
 • Ödenekler geçerlilik başlangıç ve bitiş tarihleri ile yönetilir.
 • Ödenek ve kesintiler excel’e gönderilebilir, excelden geri yüklenebilir.
 • Kesintiler dönemler bazında tanımlanabilir.
 • Kesintilerde vade ve taksit oluşturulabilir.
 • İcra ve Nafaka takibi yapılabilir.
 • Kesinti kayıtları excel’e aktarılabilir, excelden geri yüklenebilir.
 • Puantaj kayıtları excelden aktarılabilir.
 • Toplu puantaj oluşturulabilir.
 • PDKS sistemleri ile entegrasyon yapılabilir.
 • Dövizli bordro hesaplamaları yapılabilir.
 • İşçi ve İşveren özel sigorta takibi yapılabilir.
 • Ebildirge , işe giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgeleri SGK ya online olarak aktarılabilir.
 • Mevzuat gereği tüm raporlar alınabilir.
{/mooblock} {mooblock= 4. Yetkinlik Yönetimi}
 • Firma nitelik/yetkinlik kataloğu tanımlayarak, yetkinlikler için süre tanımlanabilir.
 • Çalışan ve pozisyon yetkinlikleri tanımlanarak  profiller oluşturulabilir.
 • Boş pozisyonlar için profil eşleştirme yaparak, en uygun adayları belirlenebilir.
{/mooblock} {mooblock= 5. İşe Alma ve Yerleştirme}
 • Firmaya özel başvuru portalı.
 • İlan hazırlayıp yayınlayabilir, ilan için yetkinlik profili ve/veya online yapılabilecek aday yeterlilik soruları hazırlanabilir.
 • Aday portal üyelik işlemi, üyelik aktivasyonu, şifremi unuttum, üyelikten çıkma .
 • Adayın portal üzerinde özgeçmiş oluşturması, sosyal medyadan profil transferi, mevcut doküman halindeki özgeçmişlerinden yapısal verinin otomatik oluşturulabilmesi, özgeçmişe doküman ekleme.
 • Adayın ilana başvurusu.
 • İlan için oluşturulmuş yeterlilikte olup olmadığını ölçümleme o Adayın kendi kendini değerlendirerek oluşturacağı  profili ilan için oluşturulmuş olanla karşılaştırma o İlan için oluşturulmuş soruların cevaplanması ile cevaplardan yeterlilik saptama o Soruların cevaplarının ispatlanması için ihtiyaç duyulan sertifikaların ekletilmesi (ÖRN: montaj sertifikanız var mı? Evet / Hayır? (Evet ise lütfen sertifika ekleyiniz).
 • Başvuru süreç takibi, mülakat delegasyonlarının, mülakatta alınan notların saklanması, mülakat sırasında varsa adayın kendi için oluşturduğu profilin, görüşmeyi yapan kişinin değerlendirmeleri doğrultusunda güncellenmesi.
 • Akıllı arama ile, İK uzmanlarının doğru adayı bulabilmeleri için aranan etiket kelime(ler) üzerinden firma veri bankasından, eklentilerden ve ileride e-postalardan ve internetten arama yapabilme, uygun adayların çeşitli oranlama algoritmaları ile en uygundan en az uyguna göre sıralanarak gösterilmesi.
 • Kara liste, ilan bazında kara liste.
 • İşe giriş işlemleri süreç takibi, işe giriş sırasında tamamlanması gereken, çeşitli yasal belgelerin tamamlanması, sözleşme imzalatılması, kullanıcı tanım ve yetkilerinin yaptırılması, bilgisayar alınması ve zimmetlenmesi gibi işlerin sırasıyla tanımlanması ve tamamlanma takibi yapılabilir.
{/mooblock} {mooblock= 6. Eğitim Yönetimi}
 • Çok detaylı eğitim tanımları yapılabilir– istenen detayda kullanım, eğitim materyalleri, eğitmen firmalar/şahıslar, mekanlar vb.
 • Eğitim katılımcı profillerinin tanımlanması ve  çalışanların profillerinin eşleştirilmesi sonucu eğitim ihtiyaç matrisini  saptanarak, raporlanabilir. Bu sayede  yıllık eğitim planının oluşturulması kolaylaşır.
 • Eğitim katılımcı profilleri çalışanın mevcut yetkinlik profili, almış olduğu eğitimler, sertifikaları, tahsili vb. birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşturularak tanımlanabilmektedir.
 • Eğitim talepleri, çalışan portalı üzerinden  toplanabilir.
 • Yıllık eğitim planı çıkararak tahmini katılımcı sayısı üzerinden maliyetlendirilebilir, materyal, eğitmen, yol, konaklama, ikram maliyetleri de hesaplanabilir.
 • Eğitim gerçekleşme, eğitmen, amir ya da insan kaynakları  tarafından girilebilen kişi bazında katılım ve değerlendirme bilgisi (notlama sistemi ile ve/veya görüş belirterek değerlendirme yapabilir) ve isteğe göre  sınav değerlendirmeleri de girilebilir.
 • Eğitim değerlendirme sonuçları yetkinlik profillerine otomatik yansıtılarak alınan sertifikalar otomatik işlenir.
 • Çalışanların özlük bilgilerinde eğitim/sınav tarihçeleri ve değerlendirmeleri  izlenebilir.
{/mooblock} {mooblock= 7. İşçi Sağlığı}
 • İşin gerektirdiği periyodik tetkiklerin takibi, hatırlatılması.
 • Periyodik olmayan rahatsızlıkların, tetkik, tanı, tedavi, ilaç, sevk, SGK bildirimi, devamsızlık gün sayısı bazında takibi.
 • SGK raporlarının takibi, devamsızlık entegrasyonu .
 • Bölüm bazında çalışma kısıtları, kişi bazında çalışamayacağı bölümlerin ve çakışmaların takibi.
 • Özürlü ve geçici özürlerin takibi.
 • İş kazaları formu hızlı hazırlama, vizite ile birlikte hızlı basım, kaza sıklık ve devamsızlık performans göstergeleri gibi süreç ve uygulamaları bu alanda kolaylıkla gerçekleştirilebilir, takip edilebilir.
{/mooblock}{mooblock= 8. Personel Bütçesi}
 • Organizasyon birimleri bazında her kademe için kişi sayısı verebilirsiniz. Kişi sayıları dönem başında mevcut bordro uygulamasından alınır. Sonrasında  ise aylar bazında giriş/çıkışlar dikkate alınarak takip edildiğinden kişi sayıları farklılık gösterebilir.
 • Organizasyon birimleri ve kademeleri bazında maaş aralıkları tanımlanabilir. Yıl içinde tahminlenen maaş artışlarını oransal ya da tutarsal olarak belirtilebilir.
 • Yıllık olarak uygulanacak diğer sosyal yardımları, yan hakları hatta istenirse tahmin edilen fazla mesai değerleri vs. ister genel yıllık şablon olarak, istenirse organizasyon birimi bazında, yıllık, aylık ve hatta kişi bazına inebilecek şekilde tanımlanabilir. Sabit değer ya da oransal artış olarak belirtilebilir.
 • Yasal parametreleri (ssk tavanı, gelir vergisi tablosu vb.) yıllık/aylık tanımlanabilir.
 • Döviz kur tahminlerini aylık olarak ya da ortalama kur olarak girebilirsiniz. Dövizle yapılan ödemelerin tahmini kurlarla değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz.
 • Maaş işlemlerini dönem boyunca yürüterek tüm maliyetleri saptanabilir.
 • Raporlama; Bütçelenen maliyetler kalem bazında, organizasyon birimi ve kademe bazında istenen detayda tl ve döviz olarak raporlanabilir.
 • Revize bütçe, hazırlanan bir bütçe revize edilecekse ve isterseniz  eski hali ile olduğu gibi saklanabilir.
 • Planlanan/gerçekleşen raporlama, organizasyon birimi ve kademe bazında, kalem bazında planlanan maliyetler ile gerçekleşenler  karşılaştırılabilir.
 • Dynamics Ax genel muhasebe bütçe entegrasyonu sayesinde  genel operasyon bütçesinde yer alan  işçilik planlanan ve gerçekleşen değerleri, tanımlanan çerçevedeki  güncel değerleri ile karşılaştırıp izleyebilirsiniz.
{/mooblock} {mooblock= 9. Intranet Çalışan Portalı}
 • Çalışanların istediği döneme ait bordroları izlenebilir, basım alınabilir.
 • Çalışanların ve yakınlarının mutlu günlerini kutlama, şirket duyuruları, prosedür ve yönetmelikler gibi  çeşitli haber/duyurular  yayınlanabilir.
 • “Kim kimdir” ile firma içi çalışan sorgulaması yaparak  bilgi edinilebilir.
 • İzin otomasyonu portal üzerinden yürütülebilir, çalışan izin talep, talep amir onayı, kullanım bildirimi, iptaller vb. tüm süreçte onay mekanizması ile yürür.
 • Portal üzerinden eğitim talebi, talep onayı, planlanan eğitimlerin yayınlanması, planlanan eğitime katılım talep ve onay mekanizması ve eğitim tarihi hatırlatması yapılabilir.
{/mooblock}

HumanAx Lisans KoşullarıLisans Koşulları

 

Performans Yönetimi

Pozisyonlara, departmanlara, yıllara göre çalışanlara ait ölçme ve değerlendirmeleri görüntüleme

 Ölçme ve değerlendirmelere göre çalışan eğitim ihtiyaçların belirlenmesi

ve planlaması nın yapılması

 Sınırsız sayıda ölçme ve değerlendirme formu oluşturma

 Formlara sınırsız sayıda bölüm ve farklı özelliklerde soru ekleme

 Oluşturulan Ölçme değerlendirme formları için bölüm ağırlıkları ve soru puanları belirleme

 Otomatik başarı yüzdesi hesaplama ve ifade ile ilişkilendirme

 Ölçme değerlendirme formlarını pozisyon tipleri ile ilişkilendirme

 Ölçme değerlendirme formlarını departman yöneticisi, üst yönetim gibi farklı birimlerin değerlendirmesine sunmak üzere yaygınlaştırma, onaylatma

 Ölçme ve değerlendirme formlarını ilişkili pozisyon tiplerine göre görüntüleme

 Formlara özel uygulanma periyodu tanımlama (aylık, yıllık v.b.)

 Belli tarih aralıklarında çalışanlara hedefler verme (ürün satış, kişisel gelişim v.b.)

 Hedeflerin sonuçlarını takip etme ve değerlendirme

 Satış çalışanlarına ait kotaları takip etme ve değerlendirme

 Çalışana ait tüm ölçme ve değerlendirme sonuçlarını, hedef bilgi ve değerlendirmelerini, kota bilgilerini ve sonuçlarını

görme ve değerlendirme

 Tüm çalışanlara ait zaman harcamalarını tek bir ekrandan takip etme

 Zaman harcamalarını iş, masraf merkezi, hizmet v.b. ile ilişkilendirme ve takip etme.

 Çalışana ait zaman harcaması detayına ve grafiğine hızlı erişim

 Departmanlara, tarih aralığına göre zaman harcamalarını görüntüleme

 Amirler çalışanlarına ve HR birimi tüm çalışanlara hedef tanımlama

 Hedef tanımlama ekranı üzerinden hedef kategorisi, hedef başlangıç-bitiş tarihi, ara görüşme tarihi, hedef ağırlığı,

hedef detayı belirleme

 Performans formlarında hedef ve yetkinliklerin sonuç puanına etkisini belirleyen yüzde ağırlıkları istenen şekilde oluşturma, bu ağırlıkları istendiğinde iş aileleri bazında farklılaştırma.

 Performans değerlendirmede Çalışan, Görüş Bildiren, 1.Amir, Ortak Değerlendirme, 2.Amir aşamalarından firmanıza ve çeşitli iş ailelerinize uygun olan varyasyonda değerlendirici oluşturma ve değerlendirici ağırlıkları belirleme

 Performans formlarını değerlendirici, aşama, dönem, hedef, yetkinlik ve genel sonuç puanı parametrelerine göre şube, departman veya unvan, fonksiyon, pozisyon tipi bazında detaylı olarak raporlama.

Kariyer Yönetimi

Çalışanlarının sahip olduğu bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklerin takibi

 İş profiline göre çalışanın gelişim planına yardımcı olacak analizler sağlar.

 Emeklilik veya istifa ile boşalan ve kurumun büyümesi ile oluşan açık pozisyonlar için şirket içi yeteneklerin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlar.

 Çalışanların gelecekteki pozisyonlara hazırlanmalarının yanısıra bulundukları pozisyonlarda da maksimum performans ile çalışmalarını sağlar.

 Kariyer yönetimi, kurum için yöneticilik potansiyeli olan çalışanların belirlenmesi,

üst düzey pozisyonlara iç kaynak sağlanması,

İşe Alım Yönetimi

 Çalışan talep süreci

 İşe alım proje takibi

 Başvuru havuzu

 Aday arama ve değerlendirme

 İnternet veya intranet de yayınlanmak üzere online eleman ilanı oluşturma ve süreli olarak yayınlama

 Online başvuruları anında görme ve değerlendirme

 Başvuru ölçme ve değerlendirmelerini yapma ve takip etme

 İşe Alım aktiviteleri takibi

 Başvuruya belge ekleme

 Başvuru tarihçesi takibi

 İş görüşmeleri ajandası ve takibi

 Başvuran kara listesi takibi

 İşe alım test ve değerlendirmeleri

 İşe alım aşamalarını pozisyon ve/veya pozisyon kategorileri ile ilişkilendirme

 Başvurudan işe başlatma